Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: M. Kreutzkamp-Broeren
BIG-registraties: 79054591216
Overige kwalificaties: registratie als senior schematherapeut in het register voor schematherapie
Basisopleiding: Geestelijke Gezondheidkunde (Gezondheidswetenschappen) Universiteit Maastricht
AGB-code persoonlijk: 94011194
Praktijk informatie 1
Naam praktijk: Marike Kreutzkamp Psychotherapie
E-mailadres: info@marikekreutzkamp.nl
KvK nummer: 53905148
Website: www.marikekreutzkamp.nl
AGB-code praktijk: 94059042
2. Werkzaam in:
de gespecialiseerde-ggz
3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
Identiteitsproblemen en persoonlijkheidsproblematiek; onzekerheid en
minderwaardigheidsgevoelens; stemmingsproblematiek; angststoornissen; eetstoornissen;
gecompliceerde rouw; burn-out en werkgerelateerde stressklachten; problemen in de verwerkingen
van traumatische jeugdervaringen.
Behandelvormen: met name schematherapie en cognitieve gedragstherapie.
4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
Medewerker 1
Naam: M. Kreutzkamp-Broeren
BIG-registratienummer: 79054591216
Medewerker 2
Naam: M.Kreutzkamp-Broeren
BIG-registratienummer: 59054591225
5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
Vrijgevestigde collega's in de regio (tussen haakjes het BIG nummer):
Specialistische GGZ:
mw. R. van Roosmalen, psychotherapeut (299 098 866 16)
mw. M. Notermans, psychotherapeut (690 589 161 16)
dhr. A. Vlasman, psychotherapeut (390 446 477 16)
dhr. R. Sanderson, psychotherapeut (090 514 707 16)
mw. M. Schoutrop, klinische psycholoog (190 521 9835 en 390 521 983 16).
Vrijgevestigde Basis GGZ:
M.C. Hageman (190 547 809 25), GZ psycholoog
GGZ: o.a. MUMC afdeling Pyschiatrie en PsyQ Maastricht
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
(Advies) bij diagnostiek; consultatie; (advies t.a.v.) medicatie; eventuele doorverwijzing waar dit
inhoudelijk geïndiceerd is.
In overleg afschaling naar specifieke Basis GGZ.
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
In de avond kan men bij mij terecht (tot 19.30 u), daarna bij de huisartsenpost.
In crisisachtige situatie wordt eventueel i.o.m. de huisarts vooraf overlegd c.q. een vooraanmelding
gedaan bij de huisartsenpost of GGZ crisisdienst.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: dit op maat wordt besproken per cliënt
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ja
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.marikekreutzkamp.nl
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden:
Ik upload het document/de documenten met de behandeltarieven, no-show voorwaarden en noshow
tarief op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
Ik upload het document met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep op
www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company.
Deze is bereikbaar:
- per mail via LVVP@klachtencompany.nl;
- per telefoon via (088) 234 16 06;
- of per aangetekende post via Postbus 3106, 2601 DC Delft
Bij voorkeur sturen cliënten die een klacht hebben het klachtenformulier per mail aan
Klacht&Company.
Link naar website:
https://www.lvvp.info/voor-cliënten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/.
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
De Geschillencommissie Zorg in Den Haag
Link naar website:
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Poule van vrijgevestigde psychotherapeuten, met telefoonnummers:
R. van Roosmalen 06-55578709
M. Notermans 06-11107970
R. Sanderson 06-20110414
A. Vlasman 06-28539183
Dit betreft de poule van vervangers bij vakantie en ziekte. Aan de cliënt wordt rechtstreeks
doorgegeven welke collega beschikbaar is voor vervanging. Ook is deze informatie op de voicemail
van de praktijk beschikbaar.
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van
toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.marikekreutzkamp.nl
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Aanmelding kan via email (via de contactknop op website kan via een AVG-veilige mailverbinding
worden gemaild) of telefonisch. Aangezien het een solo psychotherapie praktijk betreft wordt de
aanmelding aangenomen door M. Kreutzkamp en verloopt verdere communicatie alsook intake en
behandeling door haar.
Bij voicemail/email/schriftelijke aanmelding wordt de cliënt teruggebeld en wordt er overlegd over
de verwijzing. Passend bij eventuele wachttijd wordt een kennismakingsgesprek gepland. Deze wordt
schriftelijk danwel via email bevestigd. In het kennismakingsgesprek bespreken we uw klachten en
problemen en hulpvraag en wordt in overleg besloten t.a.v. matching. Bij een vervolgtraject vindt
een intake plaats waarbij wordt gestreefd om in twee gesprekken de klachten, problemen en
ontstaansgeschiedenis verder in kaart te brengen. Aansluitend volgt een behandeladvies. De cliënt
ontvangt een afschrift van het vastgestelde behandelplan.
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja
13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: M. Kreutzkamp
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Nee.
14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: M. Kreutzkamp
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: M. Kreutzkamp
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als
brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt:
In het behandelplan wordt ook de frequentie van evaluatie opgenomen. Hierbij worden
doelstellingen, klachtenbeloop, samenwerking en bejegening standaard besproken.
Indien de cliënt hiervoor toestemming geeft vindt in de eerste fase van de behandeling reeds een
kennismaking met partner cq naaste van cliënt plaats. Deze wordt (weer indien er toestemming is
van cliënt) ook bij de evaluaties betrokken.
Ook tussendoor kan cliënt of naaste aangeven dat er een gezamenlijk gesprek dient plaats te vinden.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
De evaluatiecyclus bestaat uit gezamenlijk met de cliënt opstellen van het behandelplan en deze
evalueren (in een frequentie van bij voorkeur eenmaal per drie maanden). De evaluatie wordt -waar
mogelijk en indien de cliënt daar toestemming voor geeft- ondersteund met ROM metingen op het
gebied van klachtenbeloop en klanttevredenheid. Aan de hand van de evaluatie kan het
behandelplan worden bijgesteld.
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor
aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROMgegevens
aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Eenmaal per drie maanden.
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Als vast onderdeel van de sessie en als onderdeel van de ROM d.m.v. afname van de CQi, frequentie
hiervan is minimaal eenmaal per dbc periode.
15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening

Naam: M. Kreutzkamp-Broeren
Plaats: Maastricht
Datum: 14-03-2019
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja