Kosten en vergoeding van verzekerde zorg

Let op :

Vanaf 1 januari 2022 start er een nieuw vergoedingenstelsel in de GGZ: het zorgprestatiemodel. Dit bekent dat op 31 december 2021 alle behandelingen administratief zijn afgesloten en op 1 januari 2022 in het nieuwe systeem zullen worden opgestart. Zorginhoudelijk zal er niets veranderen en loopt uw behandeling gewoon door, er is geen nieuwe verwijzing nodig. Wel gaat voor iedereen per 1 januari 2022 opnieuw het eigen risico aangesproken worden. Dit zal hierna steeds per kalenderjaar worden aangesproken in plaats van (voorheen) per dbc-rekenjaar. 
In 2022 heb ik contracten met alle zorgverzekeraars voor Specialistische GGZ en met de meeste voor Basis GGZ. Vraagt u hiernaar bij de aanmelding. Het Specialistische GGZ traject wordt geheel vergoed. Hiervoor is wel een passende verwijzing nodig volgens de landelijke verwijsafspraken (meestal van de huisarts) met daarop aangegeven: uw persoonsgegevens, een vermoedelijke diagnose en een indicatie voor Specialistische GGZ. Voor Basis GGZ is de vergoeding geheel als ik een contract heb, of grotendeels indien ik geen contract heb. 
De declaratie gebeurt in principe maandelijks op basis van de gevolgde sessies (face tot face, online behandeling of telefonisch). De declaratie wordt rechtstreeks ingediend bij de zorgverzekeraar, deze houdt achteraf bij u het eigen risico in. 
De declaratie wordt gekoppeld aan de diagnose informatie en een zorgzwaartetypering. Deze wordt vastgesteld aan de hand van een vragenlijst (HONOS+) die ik periodiek met u doorloop. De uitslag hiervan wordt opgenomen in het dossier.  

[ Hieronder vindt u de informatie zoals deze nog gold in 2021: ]

[ In de verwijzing en de vergoeding van behandeling wordt onderscheid gemaakt tussen basis GGZ en specialistische GGZ. Beiden worden vanuit het basispakket van uw ziektekostenverzekering vergoed. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts c.q. diens praktijkondersteuner, bedrijfsarts of medisch specialist. Deze bepaalt welke vorm van zorg aangewezen is. Deze keuze moet in de verwijsbrief worden vermeld en zoveel mogelijk worden gemotiveerd. Het is noodzakelijk dat een erkende (DSM IV / V) diagnose is gesteld of er een sterk vermoeden is van een dergelijke diagnose.

In 2021 heb ik voor specialistische GGZ contracten met alle ziektekostenverzekeringen en met een aantal verzekeringen ook contracten voor behandeling in de basis GGZ. Vraagt u hiernaar bij de aanmelding.

Bij de verzekeraars waarbij ik een contract heb, kan ik de declaratie rechtsreeks indienen. U hoeft hier zelf niets voor te doen, de verzekering vergoedt rechtstreeks aan mij. Als mijn praktijk geen contract heeft met uw verzekering (dit betreft dan basis GGZ) worden de kosten niet altijd geheel vergoed. Dit hangt af van uw polis, vraagt u dit vooraf na bij uw verzekering.
Een aantal ziektekostenverzekeraars hanteren een jaarlijks maximum aan behandelingen die ik mag uitvoeren. Als dit maximum voor uw verzekeraar is bereikt kan ik uw behandeling helaas niet opstarten en moet ik u terugverwijzen naar de huisarts, die met u een alternatief zal zoeken. Mochten hierover vragen zijn, dan kunnen we deze bespreken bij uw aanmelding. Geeft u bij aanmelding alvast aan bij welke verzekeringsmaatschappij u bent verzekerd.

Voor de vaststelling van de kosten wordt landelijk gewerkt volgens het systeem van de Diagnose-Behandel-Combinatie (DBC). Er zijn tariefgroepen vastgesteld die verbonden zijn aan de diagnose en de tijd die is besteed aan uw behandeling. Dit is rechtstreekse tijd maar ook bijvoorbeeld tijd voor administratie of overleg met uw huisarts. Het DBC wordt gedeclareerd na afronding van uw behandeling. Als uw behandeling langer duurt dan een jaar (een "DBC-jaar") wordt na dit jaar een tussendeclaratie ingediend. U dient in alle gevallen rekening te houden met het algemene eigen risico voor ziektekosten (in 2021 is dit 385 euro). Per gedeclareerd DBC-jaar wordt dit eigen risico aangesproken. ]

Diagnose op declaratie

Op een declaratie naar de verzekering wordt vanaf 2022 zowel de diagnose informatie als ook de zorgzwaartetypering n.a.v. de HONOS+ vragenlijst vermeld. Indien u niet wilt dat de verzekeraar inzage heeft in deze informatie kunt u dit bij mij aangeven. We vullen dan een privacyverklaring in. 

Niet verzekerde zorg

Als u psychische klachten heeft waarbij geen diagnose kan worden gesteld of een diagnose is gesteld die valt onder de zogenaamde “niet verzekerde zorg” kunt u toch bij mij terecht. U krijgt dan een rekening op basis van het aantal consulten. Bij een aantal aanvullende zorgverzekeringen kunt u dit gedeeltelijk of geheel declareren, u dient dit zelf bij uw zorgverzekeraar na te gaan.
Voor de tarieven van coaching kunt u contact met mij opnemen.